Contact Us

Dr.N. Venkatesh Prajna
Chief - Department of Medical Education
Aravind Eye Care System
1, Anna Nagar, Madurai - 625 020
Phone: 0452 - 4356 100
Email: prajna@aravind.org, kalyani@aravind.org