Accommodation

Name of the Hotel Phone Number
Hotel Aryaas 0462-2339001
MNH Royal Park 0462-2320404
Janakiram 0462-2331941
Bharani 9943281110
Annamaliyar Park 0462-2323555, 56, 57
Ramanas INN 0462-2321212
RR INN 0462-2311111
Nainar 0462-2339312
Blue Star 9840367417
GRT Hotels 0462-2562121