Accommodation

Name of the HotelPhone Number
Hotel Aryaas0462-2339001
MNH Royal Park0462-2320404
Hotel Bharani99432 81110
Janakiram0462-2331941
Annamaliyar Park0462-2323555, 56, 57
Ramanas Inn0462-2321212
RR INN0462-2311111
Nainar0462-2339312
Blue Star98403 67417