FACULTY

  • Dr. G.R. Reddy, Tadapallikulam, Andhra Pradesh
  • Dr. B.K. Nayak, Mumbai
  • Dr. Mahesh Shanmugam, Bengaluru
  • Dr. Lakshmi Shanmugam, Bengaluru
  • Dr. K.G. Srinivasan, Madurai
  • Dr. Vijaya Raghavan, Coimbatore
  • Dr. Sunil, Trivandrum
  • & Aravind Faculty